Usluga izrade akta o proceni rizika

Procena rizika radi se u skladu sa zahtevima standarda: SRPS A.L2.003:2017 koji se odnosi na procenu rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja uz njegova prilagođavanja konkretnoj problematici i standarda ISO 31000 koji se odnosi na upravljanje rizicima, kao i dosadašnjim višedecenijskim iskustvom sa kojim naša firma raspolaže.

U proceni rizika koristiće se odredbe Zakona o privatnom obezbeđenju, kao i sva zakonska regulativa iz oblasti finansija, prava, bezbednosti i zaštiti na radu, zaštiti od požara, vanrednim situacijama i privatnoj bezbednosti.

POZOVITE NAS

+381 (11) 2617 134

Posedujemo Licencu za procenu rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja izdate od strane nadležnog državnog organa Procenu rizika radi tim iskusnih stručnjaka koji poseduju odgovarajuće licence i sertifikate za svaku oblast grupe rizika:

 • Rizici po opšte poslovne aktivnosti

 • Rizici po bezbednost i zdravlje na radu

 • Pravni riziciv

 • Rizici od protivpravnog delovanja

 • Rizici od požara

 • Rizici od elementarnih nepogoda i drugih nesreća

 • Rizici od eksplozija

 • Rizici od neusaglašenosti sa standardima

 • Rizici po životnu sredinu

 • Rizici u upravljanju ljudskim resursima

 • Rizici u oblasti informaciono – komunikaciono – telekomunikacionih (ikt) sistema