Zaštita od požara

Zahvaljujući dugogodišnjem iskustvu, stručnom kadru i sopstvenim kapacitetima, služba zaštite od požara može pružati sledeće usluge:

 • Kontrolisanja i održavanja protivpožarnih aparata

 • Kontrolisanja i održavanja hidrantske instalacije

 • Pregled gromobranske instalacije

 • Pregled elektro-instalacije

 • Pregled instalacije protivpanične rasvete

 • Periodični pregled sistema za automatsku dojavu požara

 • Periodični pregled sistema za automatsku detekciju eksplozivnih i zapaljivih gasova i para

 • Osnovne obuke i provere znanja zaposlenih radnika iz oblasti zaštite od požara

 • Izrade dokumentacije iz oblasti zaštite od požara *

 • Izvođenja instalacija posebnih sistema za automatsku dojavu požara i detekciju eksplozivnih i 10 zapaljivih gasova i para

 • Obeležavanja transportnih puteva i puteva evakuacije za slučaj požara

 • Stručnog referenta zaštite od požara (sprovođenje preventivno tehničkih mera zaštite od požara)

 • Usluga nabavke i isporuke nove protivpožarne opreme

* izrada glavnog projekta zaštite od požara, izrada planova zaštite od požara, izrada plana evakuacije i uputstva za postupanje u slučaju požara, program osnovne obuke zaposlenih iz oblasti zaštite od požara, projekata instalacija stabilnih sistema za dojavu i gašenje požara, projekata instalacija za automatsku detekciju eksplozivnih i zapaljivih gasova i para, izrada analiza o zonama opasnosti i određivanje ovih zona