U skladu sa Zakonom o privatnom obezbeđenju posedujemo sledeće licence:

 • Licenca za procenu rizika u zaštiti imovine, lica i poslovanja

 • Licenca za vršenje poslova fizičko-tehničke zaštite lica i imovine i održavanje reda na sportskim priredbama, javnim skupovima i drugim mestima okupljanja građana

 • Licenca za vršenje poslova obezbeđenja transporta i prenosa novca i vrednosnih pošiljki

 • Licenca za vršenje poslova planiranja sistema tehničke zaštite

 • Licenca za vršenje poslova projektovanja i nadzora nad izvođenjem sistema tehničke zaštite

 • Licenca za vršenje poslova montaže, puštanja u rad i održavanje sistema tehničke zaštite i obuke korisnika

U skladu sa Zakonom o zaštiti od požara posedujemo sledeća rešenja MUP-a:

 • Rešenje za obavljanje poslova kontrpolisanja mobilnih uređaja za gašenje požara

 • Rešenje za obavljanje poslova kontrolisanja instalacija hidrantske mreže

 • Rešenje za obavljanje poslova kontrolisanja instalacija i uređaja za automatsko otkrivanje i dojavu požara

 • Rešenje za obavljanje poslova kontrolisanja instalacija i uređaja za detekciju eksplozivnih i zapaljivih gasova

 • Rešenje za projektovanje posebnih sistema i mera zaštite od požara

 • Rešenje za izradu glavnog projekta zaštite od požara

 • Rešenje za obavljanje poslova organizovanja zaštite od požara u subjektima druge i treće kategorije ugroženosti od požara

Na osnovu Rešenja Ministarstva rada , zapošljavanja i socijalne politike:

 • Licencu za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu