Kvalitet naših usluga i usmerenost prema kupcima potvrđen je primenom standarda :

  • SRPS ISO 9001:2015 - sistem menadžmenta kvalitetom

  • SRPS ISO 14001:2015 - sistem menadžmenta zaštitom životne sredine

  • SRPS ISO 45001:2018 - sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu

  • SRPS EN 50518 - centar za nadzor i prijem alarma

  • SRPS ISO/IEC 27001:2014 - sistem menadžmenta bezbednošću informacija

  • SRPS ISO 22301:2014 - sistem menadžmenta kontinuiteta poslovanja

  • SRPS A.L2.002:2015 - sertifikat o kontrolisanju usluga privatnog obezbeđenja