Usluge

FIZIČKO OBEZBEĐENJE OBJEKATA I MANIFESTACIJA

Fizičko obezbeđenje objekta podrazumeva prisustvo licenciranih službenika obezbeđenja, osposobljenih i obučenih za poslove čuvanja imovine i lica, zaštite od požara, pružanja recepcionarskih usluga, kao i sprovođenja unutrašnjih pravila u štićenom objektu.

TEHNIČKO OBEZBEĐENJE

Tehničko obezbeđenje podrazumeva kompletna rešenja za zaštitu objekata svih veličina i objekata sa posebnim zahtevima, odnosno usluge projektovanja, ugradnje i održavanja sistema: protivprovalne zaštite, protivpožarne zaštite, sisteme video nadzora – CCTV i sisteme kontrole pristupa i evidencije radnog vremena.

ALARM MONITORING

Daljinsko praćenje objekata sa mogućom intervencijom interventnih ekipa.

TRANSPORT NOVCA I VREDNOSTI

Transport novca i vrednosti obavlja se po strogim standardima i procedurama, specijalnim blindiranim i adaptiranim vozilima koja su pod stalnim nadzorom kontrolnog centra.

IZRADA AKTA O PROCENI RIZIKA U ZAŠTITI LICA,IMOVINE I POSLOVANJA

Procena rizika se radi u skladu sa zahtevima standarda SRPS A.L2.003:2017 koji se odnosi na procenu rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja uz njegova prilagođavanja konkretnoj problematici i standarda ISO 31000 koji se odnosi na upravljanje rizicima, kao i dosadašnjim višedecenijskim iskustvom sa kojim naša kompanija raspolaže.

ZAŠTITA OD POŽARA

Zahvaljujući dugogodišnjem iskustvu, stručnom kadru i sopstvenim kapacitetima, pružamo kompletnu uslugu iz oblasti zaštite od požara: usluge kontrolisanja i održavanja protivpožarnih aparata i hidrantske instalacije, pregleda gromobranske, elektro-instalacije i protivpanične rasvete, usluga periodičnih pregleda sistema za automatsku detekciju i dojavu požara, usluge poslova stručnog lica za preventivnu zaštitu, izrade dokumentacije, obuke i provere znanja zaposlenih iz oblasti zaštite od požara, izrade plana evakuacije i uputstva za postupanje u slučaju požara, isporuke i postavljanja nove protivpožarne

BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU

Pružamo usluge iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu pravnim licima: izrada akta o proceni rizika; izrada programa obuke zaposlenih; izrada pravilnika o bezbednosti i zdravlju na radu; organizovanje i sprovođenje obuke za bezbedan rad; priprema i izrada uputstva za bezbedan i zdrav rad; organizovanje periodičnih pregleda opreme za rad i ispitivanja uslova radne okoline

UPRAVLJANJE RIZICIMA U VANREDNIM SITUACIJAMA

Upravljanje rizicima u vanrednim situacijama obavlja naš tim menadžera bezbednosti koji je na raspolaganju za sve konsultantske usluge u oblasti upravljanja rizicima od katastrofa. Posedujemo licencu nadležnog ministarstva za: izradu procene rizika od katastrofa, izradu plana zaštite i spašavanja.